Vzory spoločenských zmlúv pre Vás zadarmo

Na tejto stránke nájdete všetky informácie a dokumenty potrebné pre svojpomocné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoľahlivé a vždy aktuálne informácie úplne zadarmo. Obsiahnuté sú aj vzory potrebných dokumentov a praktické rady od právnika. Samozrejmosťou sú stiahnuteľné overené vzory spoločenských zmlúv a zakladateľských listín pre Vašu potrebu.


Najpoužívanejšie spoločenské zmluvy

Vzor 1
- iba relevantné ustanovenia
- bez dozornej rady
- rozsah 3 strany A4
Vzor 2
- s citáciami zákona
- bez dozornej rady
- rozsah 5 strán A4
Vzor 3
- stručná ako vzor 1
- s dozornou radou
- rozsah 3 strany A4


» ďalšie vzory

Záruka právnika

Všetky dokumenty zverejnené na tejto stránke boli vytvorené právnikmi a sú používané v právnej praxi.pravidelné aktualizované tak, aby reflektovali platný právny stav. To je zárukou, že v prípade ich použitia pri dodržaní uvedených postupov a odporúčaní dôjde k platnému založeniu Vašej spoločnosti a jej zápisu do obchodného registra.


Základné informácie o spoločenskej zmluve

Čo je to spoločenská zmluva?

Spoločenská zmluva je základným zakladateľským dokumentom každej viacosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Je základným dokumentom spoločnosti, v ktorom je obsiahnutá dohoda spoločníkov o založení tejto spoločnosti. Upravuje základné právne pomery v spoločnosti, ako je napríklad doba trvania spoločnosti, predmet činnosti, obchodné podiely spoločníkov, atď..

Aký je rozdiel medzi zakladateľskou listinou a spoločenskou zmluvou?

Spoločenská zmluva a zakladateľská listina majú v zmysle zákona tie isté náležitosti. Rozdiel medzi nimi spočíva v počte osôb, ktoré sú zakladateľmi spoločnosti, o ktorej zakladateľský dokument sa jedná. V prípade jedného zakladateľa pôjde vždy o jednostranný právny úkon nazvaný zakladateľská listina, ktorou jediný spoločník deklaruje svoju vôľu založiť spoločnosť. Spoločenská zmluva je viacstranným právnym úkonom a použije sa v prípade viacosobovej spoloènosti (t.j. s najmenej dvomi zakladajúcimi spoločníkmi).

Čo musí obsahovať každá spoločenská zmluva?

Každá spoločenská zmluva aj zakladateľská listina musí obsahovať:

  1. obchodné meno a sídlo spoločnosti
  2. určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby
  3. predmet podnikania (činnosti)
  4. výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal
  5. mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
  6. mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
  7. určenie správcu vkladu
  8. výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, ako aj spôsob jeho dopĺňania
  9. výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť
  10. predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti

Aké ďalšie formálne náležitosti musí spoločenská zmluva spĺňať?

Na spoločenskej zmluve musia byť úradne overené podpisy všetkých jej zakladateľov. V prípade, ak ju nemôže podpísať niektorý zakladateľ, zákon umožňuje, aby ju podpísal jeho zástupca na základe plnomocenstva. Podpis splnomocniteľa na takomto plnomocenstve musí byť úradne osvedčený a v plnomocenstve by malo byť podľa možnosti čo najpresnejšie špecifikované, o založenie akej spoločnosti pôjde. Ideálne by v splnomocnení mali byť uvedené všetky náležitosti, ktoré má v zmysle zákona spĺňať spoločenská zmluva.

Prečo je zakladateľská listina zvyčajne omnoho stručnejšia ako spoločenská zmluva?

Zakladateľská listina spoločnosti s ručením ombedzeným vo väčšine prípadov obsahuje iba obligátorné ustanovenia v zmysle § 110 Obchodného zákonníka, keďže nejde o zmluvu ako dohodu viacerých subjektov s možnými protichodnými záujmami. V spoločenskej zmluve sa vždy prejavuje snaha zladiť záujmy viacerých spoločníkov, dať dohodu a predstavy jednotlivých spoločníkov o budúcom fungovaní spoločnosti "na papier". Preto je v prípade záujmu zmluvných strán vhodné do spoločenských zmlúv zakomponovať väčšie množstvo ustanovení, ktoré môžu v zákonom ustanovených prípadoch upraviť vzťahy v spoločnosti odlišne od právnej úpravy Obchodného zákonníka (dispozitívne ustanovenia).

Bohužiaľ, v súčasnej dobe sa veľmi často stáva, že sa 10 a viac stranové spoločenské zmluvy vytvárajú aj pre také spoločnosti, ktorých spoločníci nemajú žiadne špecifické požiadavky na právne pomery v novozakladanej spoločnosti. Bez akéhokoľvek logického odôvodnenia sa tak do spoločenských zmlúv kopírujú všetky potenciálne sa vzťahujúce ustanovenia príslušných právnych predpisov. Možno neznalosť právnikov, možno snaha účtovníkov o hranie sa na právnikov a možno skutočnosť, že 30 strán dokumentov vyzerá v očiach klienta za zaplatené peniaze predsa len lepšie ako pár strán.

Aké účinky ma riadne uzatvorenie spoločenskej zmluvy?

Platným uzavretím spoločenskej zmluvy je spoločnosť s ručením obmedzeným založená. Plnú právnu subjektivitu spoločnosť získa až zápisom do obchodného registra. Prví konatelia sú povinní viesť po založení spoločnosti kroky k jej zápisu do obchodného registra. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra majú v zmysle ustanovenia § 62 Obchodného zákonníka podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie. Ak si zakladatelia rozmyslia svoj úmysel založiť spoločnosť po podpise spoločenskej zmluvy avšak ešte pred jej zápisom do obchodného registra, je možné spoločnosť zrušiť prejavom ich vôle v podobe písomného dodatku ku spoločenskej zmluve.

 
Aktualizácia a kontrola správnosti dokumentov: 11.03.2013