Dôležité informácie o založení s.r.o.

Čo je založenie spoločnosti s ručením ombedzeným?

Založením s.r.o. rozumieme proces, ktorého výsledkom je kapitálová obchodná spoločnosť - spoločnosť s ručením obmedzeným - ako právnická osoba oddelená od svojich zakladateľov a konateľov, pripravená na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Formálne začína prejavom vôle zakladateľov založiť spoločnosť = podpísaním spoločenskej zmluvy (resp. zakladateľskej listiny), pokračuje pridelením identifikačného čísla organizácie (tzv. IČO) živnostenským úradom, zápisom spoločnosti do obchodného registra a končí pridelením daňového identifikačného čísla (tzv. DIČ) daňovým úradom.

Je rozdiel medzi založením a vznikom s.r.o.?

Právna teória rozlišuje medzi týmito dvomi pojmami. Založením rozumie prejav vôle zakladateľov založiť spoločnosť v zakladateľskom dokumente. Znamená to, že už samotným podpisom spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny) je spoločnosť "založená" a má obmedzenú právnu subjektivitu. Až zápisom do obchodného registra spoločnosť "vznikne" a je plnohodnotnou právnickou osobou.

Aké je minimálné základné imanie a vklady spoločníkov v s.r.o.?

Každá spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať základné imanie vo výške najmenej 5000 EUR. Najmenší vklad spoločníka do základného imania spoločnosti je 750 EUR.

Koľko osôb sa môže podieľať na založení s.r.o.?

Minimálne jedna osoba ale maximálne 50 osôb môže byť spoločníkom v jednej spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom nezáleží na tom, či ide o osoby fyzické alebo právnické.

 
Aktualizácia a kontrola správnosti dokumentov: 11.03.2013