Plnomocenstvo


Plnomocenstvo

MOJA SPOLOČNOSŤ s.r.o. so sídlom Pekná cesta 4, 812 05 Bratislava, IČO: 37 000 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 37000/B (ďalej len „Spoločnosť“), zastúpená konateľom Jurajom Nádherným, r.č. 700707/7007, trvale bytom Štefánikova 8, 068 56 Bratislava


týmto

splnomocňuje

Petra Šikovného, r.č.: 730519/2307, trvale bytom Bernolákova 51, 811 07 Bratislava

  1. na registráciu Spoločnosti pre daň z príjmu právnických osôb na príslušnom daňovom úrade.

 

V ............................ dňa ...........................

Juraj Nádherný
konateľ Spoločnosti


Splnomocnenie prijímam.V ............................ dňa ...........................

Peter Šikovný
splnomocnenec

>> Plnomocenstvo (pre registráciu spoločnosti pre daň z príjmu)
 
Aktualizácia a kontrola správnosti dokumentov: 11.03.2013