Postup založenia s.r.o.

 1. Vypracovanie a podpísanie zakladateľských dokumentov
 2. Vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 3. Podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 4. Registrácia spoločnosti pre daň z príjmu, resp. DPH

Ad 1. Vypracovanie a podpísanie zakladateľských dokumentov

Na úspešné založenie s.r.o. je potrebné úradom predložiť niekoľko dokumentov. Časť z nich je potrebné vypracovať, časť získate na požiadanie na príslušných úradoch (napr. výpis z LV).

V prípade viacosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o., ktorú zakladá viacero osôb) sú to tieto dokumenty:

 • spoločenská zmluva
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti, v ktorej má spoločnosť sídlo (iba v prípade niektorých registrových súdov)
 • súhlas so zápisom nehnuteľnosti ako sídla do obchodného registra ALEBO nájomná zmluva umožňujúca zriadenie sídla ALEBO podnájomná zmluva umožňujúca zriadenie sídla
 • formulár pre ohlásenie živnosti
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení

V prípade jednoosobovej spoločnosti (s.r.o., ktorú zakladá iba jedna osoba) pôjde o tieto dokumenty:

 • zakladateľská listina
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • vyhlásenie jediného spoločníka, ktorý je FO, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným ALEBO vyhlásenie jediného spoločníka, ktorý je PO, že má viac ako dvoch spoločníkov
 • výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti, v ktorej má spoločnosť sídlo (iba v prípade niektorých registrových súdov)
 • súhlas so zápisom nehnuteľnosti ako sídla do obchodného registra ALEBO nájomná zmluva umožňujúca zriadenie sídla ALEBO podnájomná zmluva umožňujúca zriadenie sídla
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení

V súčasnosti je potrebné overovať pravosť podpisu iba na spoločenskej zmluve / zakladateľskej listine. Ani v prípade jednoosobovej spoločnosti zákon nevyžaduje formu notárskej zápisnice.

TIP: Lacnejšie ako u notára (cca 2,90 EUR s DPH / podpis) je overovanie podpisov na matrikách, ktoré sú na obecných (mestských) a obvodných úradoch (0,50 EUR / podpis).

Ad 2. Vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Ad 3. Podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra

Ad 4. Registrácia spoločnosti pre daň z príjmu, resp. DPH

 
Aktualizácia a kontrola správnosti dokumentov: 11.03.2013